Asseria 1

Asseria Svezak / Volume: 1

Zadar, 2003
Izdavač / Publisher: Arheološki Muzej u Zadru
Suizdavači / Co-editors: Grad Benkovac, Sveučilište u Zadru (Odjel za arheologiju)
Za izdavača / For the publisher: Radomir Jurić – ravnatelj Arheološkog muzeja u Zadru
Urednici / Editors: Ivo Fadić, Slobodan Čače