Natječaji

Natječaji

Nema aktualnih natječaja

Arhiva

Natječaj muzejski tehničar
Objavljeno 13.03.2020.

Natječaj restaurator
Objavljeno 13.03.2020.

RAČUNOVODSTVENI REFERENT (M/Ž)
Objavljeno na web stranicama Hrvatskog Zavoda za zapošljavanje 20.11.2019.

Radno mjesto
Mjesto rada: ZADAR, ZADARSKA ŽUPANIJA

Broj traženih radnika: 1

Vrsta zaposlenja: Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa

Radno vrijeme: Puno radno vrijeme

Smještaj: Nema smještaja

Naknada za prijevoz: U cijelosti

Natječaj vrijedi od: 20.11.2019.

Natječaj vrijedi do: 28.11.2019.

Uvjeti na radnom mjestu: Rad na jednom mjestu

Posloprimac
Razina obrazovanja: Srednja škola 4 godine

Strani jezici: Engleski jezik

Ostale informacije
Opis poslova: rad u muzejskom računovodstvu.
Obrazovni program: ekonomska škola.
Potrebna informatička znanja: Microsoft Office.

Poslodavac
Poslodavac: Muzej antičkog stakla u Zadru

Kontakt: pismena zamolba: Poljana Zemaljskog odbora 1, 23000 Zadar

Na temelju čl. 30 Statuta Muzeja antičkog stakla u Zadru, ravnatelj Muzeja antičkog stakla u Zadru objavljuje

JAVNI POZIV
za prijem polaznika na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u Muzeju antičkog stakla u Zadru

za radno mjesto računovodstveni referent/ica trajanju od 12 mjeseci, puno radno vrijeme.
Izrazi koji se koriste u ovom Javnom pozivu za osobe u muškom rodu uporabljeni su neutralno i odnose se ravnopravno na oba spola.
Osobe koje se mogu prijaviti na ovaj poziv su osobe trebaju ispunjavati sljedeće uvjete:
– nezaposlena osoba do navršenih 30 godina života,
– mora biti prijavljena u evidenciji nezaposlenih osoba Hrvatskog zavoda za zapošljavanje najmanje 30 dana,
– stečena srednjoškolska sprema ekonomskog smjera (SSS)
– znanje jednog stranog jezika.

U prijavi na Javni poziv potrebno je navesti broj telefona/mobitela i e-mail adresu, te dostaviti slijedeće priloge:
1. dokaz o državljanstvu (preslik osobne iskaznice, putovnice ili domovnice ili potvrda sustava e-građani s QR kodom),
2. dokaz o stečenoj stručnoj spremi (preslik diplome),
3. original uvjerenja nadležnog suda da se protiv kandidata/kinje ne vodi kazneni postupak ili potvrda originala uvjerenja o nekažnjavanju sustava e-građanin s QR kodom – ne starije od 6 mjeseci),
4. potvrdu nadležne područne službe Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o podacima evidentiranim u matičnu evidenciju HZMO-a (original potvrde HZMO-a ili potvrda sustava e-građanin s QR kodom),
5. dokaz o trajanju nezaposlenosti iz evidencije Hrvatskog zavoda za zapošljavanje izdan u vrijeme trajanja ovog Javnog poziva,
6. životopis.

Preslike traženih priloga ne moraju biti ovjerene, a osoba je prije sklapanja ugovora dužna dostaviti na uvid originalne dokumente. Prijave s prilozima šalju se poštom na adresu Muzej antičkog stakla u Zadru (za stručno osposobljavanje), Poljana Zemaljskog odbora 1, 23000 Zadar, u roku od 8 dana od dana objave Javnog poziva od strane Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i objave na web stranici Muzeja.
Nepravovremene i nepotpune prijave se neće razmatrati.
Prijavljeni kandidati bit će obaviješteni o testiranju ili usmenom razgovoru putem elektroničke pošte navedene u prijavi.
Muzej antičkog stakla u Zadru dostavljene podatke kandidata obrađuje u skladu s odredbama pozitivnih propisa koji uređuju zaštitu osobnih podataka. Podnošenjem prijave na javni poziv kandidati su izričito suglasni da Muzej antičkog stakla u Zadru može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka.
Javni poziv se objavljuje na Hrvatskom zavodu za zapošljavanje i na web stranici Muzeja antičkog stakla u Zadru (www.mas-zadar.hr). Kandidati će o rezultatima natječaja biti obaviješteni u zakonskom roku.

RAVNATELJ:

Dr. sc. Ivo Fadić

KLASA: 612-05/19-01/05
UR.BROJ: 9102-30/19-01

 

 

Na temelju odluke Upravnog vijeća Muzeja antičkog stakla u Zadru od 15. studenoga 2019. god., u skladu s odredbama članaka 40. i 41. Zakona o ustanovama (Narodne novine, broj 76/93, 29/97, 47/99 i 35/08), članka 26. Zakona o muzejima (Narodne novine 61/18) i članka 8. Uredbe o osnivanju Muzeja antičkog stakla u Zadru (Narodne novine, broj 67/06), Upravno vijeće Muzeja antičkog stakla u Zadru raspisuje

NATJEČAJ ZA
IMENOVANJE RAVNATELJA/ ICE
MUZEJA ANTIČKOG STAKLA U ZADRU

Objavljen u Narodnim novinama 20.11.2019.

Za ravnatelja/icu Muzeja može biti imenovana osoba koja ispunjava slijedeće uvjete:
ima završen diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij ili s njim izjednačen studij
ima najmanje pet godina rada u muzeju ili najmanje deset godina rada u kulturi, znanosti ili obrazovanju
odlikuje se stručnim, radnim i organizacijskim sposobnostima
poznaje jedan strani jezik.

Ravnatelj/ravnateljica se imenuje na temelju predloženog četverogodišnjeg programa rada.

U prijavi za natječaj za imenovanje ravnatelja/ravnateljice potrebno je navesti osobne podatke podnositelja/podnositeljice prijave (ime, prezime, adresu stanovanja, broj telefona, te adresu elektroničke pošte). Prijava se podnosi na hrvatskom jeziku, te je istu potrebno vlastoručno potpisati.

Uz prijavu kandidati trebaju priložiti:
životopis
domovnicu (original ili potvrda sustava e-građani s QR kodom)
dokaz o stečenoj stručnoj spremi (ovjerena preslika diplome/potvrde o završenom studiju; strane diplome moraju biti nostrificirane u Republici Hrvatskoj)
dokaz o poznavanju jednog stranog jezika (ovjerena preslika indeksa, odnosno drugog dokaza o aktivnom znanju najmanje jednog svjetskog jezika)
dokaz o radnom iskustvu (original potvrde HZMO-a ili potvrda sustava e-građanin s QR kodom)
original uvjerenja nadležnog suda da se protiv kandidata/kinje ne vodi kazneni postupak ili potvrda originala uvjerenja o nekažnjavanju sustava e-građanin s QR kodom – ne starije od 6 mjeseci),
prijedlog četverogodišnjeg programa rada i razvitka Muzeja.

Ravnatelj/ica se imenuje na vrijeme od 4 (četiri) godine i može biti ponovno imenovan/a na istu dužnost.

Na natječaj se mogu ravnopravno prijaviti osobe oba spola, a izrazi u muškom rodu koji se koriste u ovom natječaju uporabljeni su neutralno i odnose se na muške i ženske osobe.
Kandidat/kinja koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju dostavlja dokumentaciju u skladu sa posebnim propisima i ima prednost u odnosu na ostale kandidate/kinje pod jednakim uvjetima.

Kandidat/kinja koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ broj 121/17) uz prijavu na natječaj dužan/a je priložiti osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: Ministarstvo hrvatskih branitelja

Prijavom na natječaj kandidat daje privolu Muzeju antičkog stakla u Zadru za prikupljanje i obradu osobnih podataka navedenih u prijavi na natječaj i dokumentaciji dostavljenoj s prijavom, u svrhu odabira kandidata.
Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objave natječaja.
Zamolbe se dostavljaju na adresu: Muzej antičkog stakla u Zadru, Poljana Zemaljskog odbora 1, 23000 Zadar, s naznakom ”Natječaj za ravnatelja/icu”.
Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.
O izboru i imenovanju kandidati će biti obavješteni pismenim putem u roku ne dužem od 45 dana od dana isteka roka za podnošenje prijave.

MUZEJ ANTIČKOG STAKLA
U ZADRU

 

MUZEJSKI PEDAGOG PRIPRAVNIK (M/Ž)

Radno mjesto
Mjesto rada: ZADAR, ZADARSKA ŽUPANIJA
Broj traženih radnika: 1
Vrsta zaposlenja: na određeno
novootvoreni poslovi
Radno vrijeme: Puno radno vrijeme
Smještaj: Nema smještaja
Naknada za prijevoz: U cijelosti
Natječaj vrijedi od: 30.11.2018.
Natječaj vrijedi do: 07.12.2018.
Uvjeti na radnom mjestu: Rad na jednom mjestu

Posloprimac
Razina obrazovanja: Fakultet, akademija, magisterij, doktorat
Strani jezici: Engleski jezik
Radno iskustvo: Traži se pripravnik

Poslodavac
Poslodavac: Muzej antičkog stakla u Zadru
Kontakt: pismena zamolba: Poljana Zemaljskog odbora 1, 23000 Zadar

Link za muzejskog pedagoga:

 

DIPLOMIRANI KNJIŽNIČAR PRIPRAVNIK (M/Ž)

Radno mjesto
Mjesto rada: ZADAR, ZADARSKA ŽUPANIJA
Broj traženih radnika: 1
Vrsta zaposlenja: na određeno
novootvoreni poslovi
Radno vrijeme: Puno radno vrijeme
Smještaj: Nema smještaja
Naknada za prijevoz: U cijelosti
Natječaj vrijedi od: 30.11.2018.
Natječaj vrijedi do: 07.12.2018.
Uvjeti na radnom mjestu: Rad na jednom mjestu

Posloprimac
Razina obrazovanja: Fakultet, akademija, magisterij, doktorat
Strani jezici: Engleski jezik
Radno iskustvo: Traži se pripravnik

Poslodavac
Poslodavac: Muzej antičkog stakla u Zadru
Kontakt: pismena zamolba: Poljana Zemaljskog odbora 1, 23000 Zadar

Link za diplomiranog knjižničara:

STAKLOPUHAČ (M/Ž)

Radno mjesto
Mjesto rada: ZADAR, ZADARSKA ŽUPANIJA

Broj traženih radnika: 2

Vrsta zaposlenja: Neodređeno, novootvoreni poslovi

Radno vrijeme: Puno radno vrijeme

Smještaj: Nema smještaja

Naknada za prijevoz: U cijelosti

Natječaj vrijedi od: 16.05.2018.

Natječaj vrijedi do: 23.05.2018.

Uvjeti na radnom mjestu: Rad na jednom mjestu

Posloprimac
Razina obrazovanja: Srednja škola 4 godine

Strani jezici: Engleski jezik

Radno iskustvo: 4 godine
Opis poslova: Izrada replika antičkog stakla iz peći za taljenje stakla, te uz pomoć plamenika i specijaliziranih staklarskih peći za fuziranje i hlađenje, po uzoru na predmete koji se nalaze u stalnom postavu Muzeja antičkog stakla.
Potrebna informatička znanja: MS Office
Potrebno zvanje: Stručni ispit za majstora staklara

Poslodavac
Poslodavac: Muzej antičkog stakla u Zadru

Kontakt: pismena zamolba: Poljana Zemaljskog odbora 1, 23000 Zadar

 

DOKUMENTARIST PRIPRAVNIK (M/Ž)

Radno mjesto
Mjesto rada: ZADAR, ZADARSKA ŽUPANIJA

Broj traženih radnika: 1

Vrsta zaposlenja: Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa

Radno vrijeme: Puno radno vrijeme

Smještaj: Nema smještaja

Naknada za prijevoz: U cijelosti

Natječaj vrijedi od: 17.1.2017.

Natječaj vrijedi do: 25.1.2017.

Uvjeti na radnom mjestu: Rad na jednom mjestu

Posloprimac
Razina obrazovanja: Fakultet, akademija, magisterij, doktorat

Strani jezici: Engleski jezik

Radno iskustvo: Nije važno

Ostale informacije: Opis poslova: poslovi muzejskog dokumentarista.
 Potrebna informatička znanja: Adobe Photoshop.
 Potrebno zvanje: diplomirani arheolog.
 Potrebno znanje u crtanju arheološkog materijala.

Poslodavac
Poslodavac: Muzej antičkog stakla u Zadru

Kontakt: pismena zamolba: Poljana Zemaljskog odbora 1, 23000 Zadar

 

RAČUNOVODSTVENI REFERENT (M/Ž)

Radno mjesto
Mjesto rada: ZADAR, ZADARSKA ŽUPANIJA

Broj traženih radnika: 1

Vrsta zaposlenja: Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa

Radno vrijeme: Puno radno vrijeme

Smještaj: Nema smještaja

Naknada za prijevoz: U cijelosti

Natječaj vrijedi od: 17.1.2017.

Natječaj vrijedi do: 25.1.2017.

Uvjeti na radnom mjestu: Rad na jednom mjestu

Posloprimac
Razina obrazovanja: Srednja škola 4 godine

Strani jezici: Engleski jezik

Ostale informacije: Opis poslova: rad u muzejskom računovodstvu.
 Obrazovni program: ekonomska škola.
 Potrebna informatička znanja: Microsoft Office.

Poslodavac
Poslodavac: Muzej antičkog stakla u Zadru

Kontakt: pismena zamolba: Poljana Zemaljskog odbora 1, 23000 Zadar