Opći akti pravilnici

OPĆI AKTI
PRAVILNICI

➔ Uredba Vlade Republike Hrvatske o osnivanju Muzeja antičkog stakla u Zadru (NN 67/06)
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/127343.html

➔ Zakon o muzejima (NN 61/18)
https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2018_07_61_1267.html

➔ Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja uvida u muzejsku građu i muzejsku dokumentaciju (NN 115/01)
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/233482.html

Statut Muzeja antičkog stakla u Zadru (PDF)

Strateški plan (PDF)

Pravilnik o postupku stvaranja obveza (PDF)

Pravilnik o postupku zaprimanja, provjere i odobrenja računa i plaćanja po računima (PDF)